Shekerjik, Merdinli, Shikhli, Garamemmedli, Dovletyarli, Hajili, Huseynbeyli and Sarajig villages of Fuzuli, Sobu, Garagoz, Isgenderbeyli villages, Bartaz settlement, Bartaz strategic elevation (2300m), Sigirt elevation (1370m), Shukurataz elevation (2000m) and